SPUHOF

Judge

ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในสายวิชาชีพผู้พิพากษา

นายเผดิม เพ็ชรกูล

ตำแหน่ง :  หัวหน้าแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

สถานที่ทำงาน :  ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

Updated : มี.ค. 2561 (ก.ต.17/60)

ศิษย์เก่าดีเด่นนิติศาสตรบัณฑิต ปี 2553

ผมมีเพื่อนสนิทที่นั่งเรียนด้วยกัน คุณพ่อของเขารับราชการเป็นพนักงานอัยการ ด้วยความสงสัยว่าพนักงานอัยการมีหน้าที่อย่างไร ผมจึงได้สอบถามจากคุณพ่อเกี่ยวกับภาระหน้าที่ การงานของพนักงานอัยการ แต่คุณพ่อของผมซึ่งรับราชการเป็นปลัดอำเภอ บอกว่าการเป็นพนักงานอัยการต้องเรียนกฎหมายให้เก่งและสุดยอดของการเป็นนักกฎหมาย คือการได้รับราชการเป็นผู้พิพากษา หลังจากนั้นเป็นต้นมาผมจึงมีความตั้งใจว่าจะต้องเป็นผู้พิพากษาให้ได้ หลังจากจบ ม.ศ.5 ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สอบเอ็นทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยก็ไม่ได้ ประกอบกับมีความตั้งใจที่จะเรียนนิติศาสตร์ และเห็นว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดสอนในคณะนิติศาสตร์ประกอบกับเป็นคณะที่มีชื่อเสียงแพร่หลายในหมู่ข้าราชการพลเรือนและข้าราชการตำรวจจึงตัดสินใจเข้าเรียนในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

 

นายพรชัย พุ่มกำพล

ตำแหน่ง :  ผู้พิพากษาศาลอุทรณ์ ภาค 9

สถานที่ทำงาน :  ศาลอุทธรณ์ภาค 9

Updated : 2557

นายสมเจตน์ วิทยาผาสุข

ตำแหน่ง :  รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

สถานที่ทำงาน :  สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

Updated : มี.ค. 2561 (ก.ต.18/59)

นายประทีป บุพันธ์

ตำแหน่ง :  หัวหน้าศาลแรงงาน ภาค 4

สถานที่ทำงาน :  ศาลแรงงาน ภาค 4

Updated : มี.ค. 2561 (ก.ต.19/60)

นายโชคชัย รัตนกิจนากร

ตำแหน่ง :  หัวหน้าศาล
ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฏีกา

สถานที่ทำงาน :  ศาลฏีกา

Updated : มี.ค. 2561 (ก.ต.27/60)

นายฉัตรชัย รุจิตานนท์

ตำแหน่ง :  หัวหน้าศาลเยาวชนฯ
จังหัวดสุราษฏร์ธานี

สถานที่ทำงาน :  ศาลเยาวชนฯ จังหัวดสุราษฏร์ธานี

Updated : มี.ค. 2561 (ก.ต.27/60)

นายเอกพงษ์ ช้อนสวัสดิ์

ตำแหน่ง :  หัวหน้าศาลแขวงภูเก็ต

สถานที่ทำงาน :  ศาลแขวงภูเก็ต

Updated : มี.ค. 2561 (ก.ต.27/60)

นายศักดา  ไพรสันต์

ตำแหน่ง :  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น
ในศาลแขวงดุสิต

สถานที่ทำงาน :  ศาลแขวงดุสิต

Updated : มี.ค. 2561 (ก.ต.4/60)

นายวิสิษฐ์ พุ่มกำพล

ตำแหน่ง :  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น
ในศาลจังหวัดชลบุรี

สถานที่ทำงาน :  ศาลจังหวัดชลบุรี

Updated : มี.ค. 2561 (ราชกิจจาฯ 12-05-59)

นายกิตติพงศ์  ทองปุย

ตำแหน่ง :  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น
ในศาลเยาวชนฯ จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ทำงาน :  ศาลเยาวชนฯ จังหวัดนนทบุรี

Updated : มี.ค. 2561 (ก.ต.27/60)

นายจตุรงค์ บุรมัธนานนท์

ตำแหน่ง :  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น
ในศาลแขวงนนทบุรี

สถานที่ทำงาน :  ศาลแขวงนนทบุรี

Updated : มี.ค. 2561 (ก.ต.27/60)

นายอนันต์ ปักษี

ตำแหน่ง :  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกอง
ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5

สถานที่ทำงาน :  ศาลอุทธรณ์ภาค 5

Updated : มี.ค. 2561 (2559)

นางอัญญารัตน์  รัตกิจนากร

ตำแหน่ง :  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกอง
ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฏีกา

สถานที่ทำงาน :  ศาลฏีกา

Updated : 2557 

นายสุประดิษฐ์  จีนเสวก

ตำแหน่ง :  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกอง
ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฏีกา

สถานที่ทำงาน :  ศาลฏีกา

Updated : มี.ค. 61 (ก.ต.3/59)

นายปิยะวัฒน์  วัฒนแสงประเสริฐ

ตำแหน่ง :  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น
ในศาลจังหวัดสมุทรสาคร

สถานที่ทำงาน :  ศาลจังหวัดสมุทรสาคร

Updated : มี.ค. 61 (ก.ต.3/59)

นายทองพูน ตันอมาตยรัตน์

ตำแหน่ง :  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น
ในศาลแขวงนนทบุรี

สถานที่ทำงาน :  ศาลแขวงนนทบุรี

Updated : มี.ค. 2561 (ก.ต.27/60)

นายสหรัฐ กิติศุภการ

ตำแหน่ง :  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น
ในศาลจังหวัดราชบุรี

สถานที่ทำงาน :  ศาลจังหวัดราชบุรี

Updated : มี.ค. 2561 (ก.ต.27/60)

นายภานุรัตน์ พัฒนพัชร

ตำแหน่ง :  รองเลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค 8

สถานที่ทำงาน :  ศาลอุทธรณ์ภาค 8

Updated : มี.ค. 2561 

นายชานนท์ ศรีสาตร์

ตำแหน่ง :  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกอง
ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 6

สถานที่ทำงาน :  ศาลอุทธรณ์ภาค 6

Updated : มี.ค. 2561 

นายรุ่งสง่า นวลนุกุล

ตำแหน่ง :  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น
ในศาลจังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ทำงาน :  ศาลจังหวัดศรีสะเกษ

Updated : มี.ค. 2561 (ก.ต.4/59)

นายสงกรานต์ เข็มศิริ

ตำแหน่ง :  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น
ในศาลจังหวัดสกลนคร

สถานที่ทำงาน :  ศาลจังหวัดสกลนคร

Updated : มี.ค. 2561 (ก.ต.4/59)

นายกสิชล ว่องไวชล

ตำแหน่ง :  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น
ในศาลจังหวัดระยอง

สถานที่ทำงาน :  ศาลจังหวัดระยอง

Updated : มี.ค. 2561 (ก.ต.5/60)

นายสาธิตย์ มีมากบาง

ตำแหน่ง :  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดยะลา

สถานที่ทำงาน :  ศาลจังหวัดยะลา

Updated : มี.ค. 2561 (ราชกิจจาฯ 25-09-7)

นายสมพงษ์ พุทธฤทธิ์

ตำแหน่ง :  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงคำ

สถานที่ทำงาน :  ศาลจังหวัดเชียงคำ

Updated : มี.ค. 2561 (ก.ต.5/60)

นายสมบัติ วรานนท์วนิช

ตำแหน่ง :  ผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯ จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ทำงาน :  ศาลเยาวชนฯ จังหวัดขอนแก่น

Updated : มี.ค. 2561 (ก.ต.5/60)

นางสาวรัตนา เหลืองคุณวัฒน์

ตำแหน่ง :  ผู้พิพากษาศาลอาญา

สถานที่ทำงาน :  ศาลอาญา

Updated : มี.ค. 2561 (ก.ต.4/59)

นายสมเกียรติ แก้วมาลี

ตำแหน่ง :  ผู้ผู้พิพากษาศาลแขวงปทุมวัน

สถานที่ทำงาน :  ศาลแขวงปทุมวัน

Updated : มี.ค. 2561 (ก.ต.5/60)

Scroll to top